Tide Times and Chance Happenings (2021) is a body of work containing five series of photographic films that were placed in direct contact with selected locations along the coast of Cornwall, England and unearthed after seven days. 

Inspired by the characteristic elements in the landscape, we made use of the colours we experienced in each location. The colours have been transferred to 35mm film before being placed into the ground. The time each negative spends buried in the earth causes the emulsion to react and capture traces of soil, sand, and salt water, allowing the elements of nature to shape the work itself. An abstracted landscape image appears during the collaboration between the place and ourselves. 

Each series is tied to weather conditions, flora, and fauna that effect the materials in different ways; the same results cannot be recreated. The work is a reflection of several layers that are embedded within landscape, such as its nature, the history it holds, and not least personal experience and perception. 


In collaboration with Ylva Bengtsson


With thanks to Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
and Brisons Veor Residential Artists Studio 


Tide times and chance happenings (2021) består av fem serier filmnegativ som har behandlats genom direktkontakt i kustlandskapet längs sydvästra kusten i Cornwall, England och grävts ned på utvalda platser i 7 dagar.

Vi har inspirerats av de karaktäristiska elementen i landskapet och använt oss av färger vi upplever i de specifika miljöerna. Färgerna har överförts till 35mm fotografisk film före nedgrävning. Tiden i landskapet får negativets emulsion att reagera och fångar upp spår av jord, sand, eller saltvatten och skapar sin egen gestaltning av platserna. En abstrakt landskapsbild sker i samarbetet mellan platsen och oss själva.

Varje serie är knuten till väderförhållanden, flora och fauna som kan påverka materialet på olika sätt och kan därför inte återfå samma resultat igen. Arbetet är en reflektion av flera lager som finns inbäddade i landskap såsom historia och natur men inte minst den personliga upplevelsen och perception.

I samarbete med Ylva Bengtsson


Tack till Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
och Brisons Veor Residential Artists Studio.

Using Format